Раздели

Раздел 1
БЛАГОПОЛУЧИЕ

Подготовка за адаптиране / промяна на дома. Преместване на друго място.

Раздел 2
БЛАГОПОЛУЧИЕ

Използване на оборудване и помощни технологии

Раздел 3
БЛАГОПОЛУЧИЕ

Управление на личните средства: по-ниски доходи, нови приоритети

Раздел 4
БЛАГОПОЛУЧИЕ

Оптимизиране на здравето: физическа активност и здравословен начин на живот.

Раздел 5
БЛАГОПОЛУЧИЕ

Осведоменост за настъпващите промените при стареенето.

Раздел 6
БЛАГОПОЛУЧИЕ

Безопасност: Предотвратяване на насилие.

Раздел 7
СОЦИАЛНО УЧАСТИЕ

Социални контакти: Поддържане на контакти с близките и с приятели.

Раздел 8
СОЦИАЛНО УЧАСТИЕ

Активно стареене: работа след пенсионирането или развлекателни дейности в общността.

Раздел 9
СОЦИАЛНО УЧАСТИЕ

Социална ангажираност: Подпомагане на другите и принос към обществото.

Раздел 10
СОЦИАЛНО УЧАСТИЕ

Социални медии.

Раздел 11
НЕЗАВИСИМОСТ

Запознаване с нашите права.

Раздел 12
НЕЗАВИСИМОСТ

Кои са важните за мен хора?

Раздел 13
НЕЗАВИСИМОСТ

Избор на подходящи житейски цели и дейности, важни за мен.

Раздел 14
НЕЗАВИСИМОСТ

Избор на палиативни грижи