Социални медии.

Съдържание

Терминът „социални медии“ се отнася до „използване на интернет“ или „онлайн социални мрежи“. Социалните медии могат да включват сайтове на социални мрежи (напр. Facebook), виртуални социални светове (напр. Second Life), блогове, видео съдържание на общността (напр. YouTube), но също и виртуални игри (напр. World of Warcraft).

 

Онлайн социалните мрежи подпомагат хората при формирането и поддържането на техния социален капитал; т.е. получават ползи от взаимоотношенията си с други хора, както на индивидуално, така и на общностно ниво. Спори се, че социалните мрежи увеличават хлабавите връзки между хората, напр. предоставянето на полезна информация помежду им. И все пак те не установяват дълготрайни емоционални връзки. Други заявяват, че сайтовете на социални мрежи могат да се използват за изграждане на социална идентичност, защото хората могат да определят кои аспекти от своята идентичност искат да разкрият пред другите. Очевидно Фейсбук е добър пример за социална мрежа, която помага за (пре) изграждането на такава социална идентичност, тъй като може да помогне за самочувствието и личностното развитие на човек.

Въз основа на знанието, че СХИУ са изложени на по-висок риск да бъдат социално изолирани и самотни, използването на социални медии може да бъде от полза и за тях; не само може да увеличи честотата и качеството на техните социални взаимодействия, но може да доведе и до нови смислени взаимоотношения. Онлайн социалните медии също така дават възможност на СХИУ да изказват мнения онлайн и може да бъде средство за бягство от стигмата, свързана с интелектуалните увреждания.

Доказателствата обаче показват, че хората с интелектуални увреждания са по-малко вероятно, спрямо общото население, да имат достъп до интернет, компютри и следователно социални медии. Многобройни бариери все още ги изключват от достъп до предимствата, споменати по-горе. Освен това има определени рискове, свързани с използването на социални медии, напр. рискове за безопасността като онлайн тормоз, разкриване на лична информация, злоупотреба с поверителна информация, .... Въпреки че някои може да са наясно с тези проблеми с безопасността, СХИУ обикновено са по-уязвими към кибер-тормоз, спрямо хората без ИУ.

Въпреки това, когато СХИУ са подкрепяни в използването на интернет, те могат да се научат да използват сайтовете за социални мрежи по безопасен начин. Някои ще се нуждаят от по-голяма подкрепа, но социалните работници и членовете на семейството трябва винаги да имат предвид, че може да възникне конфликт на интереси, когато обезпечаването на независимостта се сблъсква с тяхната (родителска или) професионална роля.

Упражненията в този раздел ще се фокусират върху обучението за достъп до интернет в някои социални мрежи, както и обучението за справяне със специфични проблеми и правила за безопасност.

Резултати от обучението

Знание Умения

Използване на интернет и социални медии

  1. Може да обясни какво е интернет.
  2. Може да обясни какво е социална медия.
  3. Може да разсъждава върху причините за използването на интернет.
  4. Идентифицира ползите от социалните медии.
  5. Наясно е, че за да се използват социалните медии е необходима интернет връзка.
  6. Разбира кога няма интернет връзка.
  7. Знае къде да отиде, за да получи интернет връзка.
  8. Може да търси конкретна информация в интернет.

Безопасност

  1. Идентифицира заплахи за безопасността при използване на интернет.
  2. Познава някои златни правила за безопасното използване на интернет.

Други единици

Раздел 7
СОЦИАЛНО УЧАСТИЕ

Социални контакти: Поддържане на контакти с близките и с приятели.

Раздел 8
СОЦИАЛНО УЧАСТИЕ

Активно стареене: работа след пенсионирането или развлекателни дейности в общността.

Раздел 9
СОЦИАЛНО УЧАСТИЕ

Социална ангажираност: Подпомагане на другите и принос към обществото.