Осведоменост за настъпващите промените при стареенето.

Раздел 5

Съдържание

Стареенето на човека е много сложно явление и част от живота ни, но не е хомогенен процес, тъй като зависи от различни фактори като контекста, в който е израснал човекът, пола, културата или образователното и икономическото ниво на развитие.

Има много съществуващи подходи около концепцията и процеса на стареене. Например процесът на стареене може да бъде дефиниран от биологична гледна точка (жизненоважните части на клетките и тъканите се износват и провокират стареенето), също така може да се разгледа като психосоциален подход (някои теории твърдят, че възрастните хора постепенно се оттеглят от живота на общността и от техните социални контакти; а други смятат, че стареенето и еволюционната промяна се разглеждат като непрекъснати процеси, преживявани през целия живот).

Стареенето води до системни промени, които се изразяват в това, че повечето от органите и тъканите намаляват/влошават своето функциониране. Тези промени могат да включват намаляване на гъвкавостта, загуба на клетки, втвърдяване на кръвоносните съдове и цялостно намаляване на мускулния тонус. Това влошаване е свързано с различни причини, като такива от генетично естество, промени в клетъчната метаболитна активност или в биохимичните процеси, хормоналните промени и други. Споменатите промени се случват в различните системи в човешкото тяло.

Стареещите хора с интелектуални увреждания (СХИУ) може да имат специфични здравни характеристики и по-висока честота на някои здравословни състояния, които изискват ранно установяване. Доказано е, че в сравнение с хората без увреждания СХИУ изпитват по-често здравословни и сърдечно-съдови проблеми, дисфункции на щитовидната жлеза, аномалии на стомашно-чревния тракт, сънна апнея, диабет и затлъстяване, наред с други патологии. Освен това други индивидуални фактори като степента на мобилност и нивото на интелектуално увреждане също могат да повлияят на здравословното състояние. Ето защо СЗО посочва, че здравето е резултат от няколко фактора, които надхвърлят индивидуалното и биологичното ниво на функциониране.

Резултати от обучението

Знание Умения

Формиране на понятие за стареене.

  1. Разбиране на значението на стареенето.
  2. Посочване на най-важните характеристики на стареенето.

Разбиране на понятието стареене.

  1. Осъзнаване на най-важните последици от стареенето.
  2. Идентифициране на промените настъпващи с напредване на възрастта.

Разпознаване на физическите промени, свързани със стареенето

  1. Идентифициране  на физическите различия между младите и възрастните хора.

Познаване на здравословни методи и упражнения, свързани със стареенето

  1. Определяне на дейностите, които могат да забавят процеса на стареене.

Познаване на психосоциалните промени, свързани със стареенето.

  1. Предвиждане на психосоциалните промени и как да предотврати негативните такива.

Други единици

Раздел 1
БЛАГОПОЛУЧИЕ

Подготовка за адаптиране / промяна на дома. Преместване на друго място.

Раздел 2
БЛАГОПОЛУЧИЕ

Използване на оборудване и помощни технологии

Раздел 3
БЛАГОПОЛУЧИЕ

Управление на личните средства: по-ниски доходи, нови приоритети

Раздел 4
БЛАГОПОЛУЧИЕ

Оптимизиране на здравето: физическа активност и здравословен начин на живот.

Раздел 6
БЛАГОПОЛУЧИЕ

Безопасност: Предотвратяване на насилие.