Използване на оборудване и помощни технологии

Раздел 2

Съдържание

С напредването на възрастта хората губят някои способности, свързани със самостоятелността, основни ежедневни дейности като обличане, хранене, вземане на душ, движение вкъщи и други по-сложни като готвене, пазаруване, почистване на дома и излизането от дома.

Логично, капацитетът на стареещите хора с интелектуални увреждания също намалява с времето, дори по-рано и с по-висока интензивност. Освен това трябва да се подчертае, че за някои от гореспоменатите дейности човека се нуждае от подкрепа през целия му живот.

За да може да запази самостоятелността на човека възможно най-дълго и да не се налага увеличаване на подкрепата, необходима за извършване на ежедневните дейности (ЕД), колкото основни, толкова и инструментални, за обучителите е важно да могат да идентифицират кога се случва промяна на потребността.  Също така е важно да се даде възможност на човека да заяви своите потребности и да осъзнае, че те ще се увеличават с времето. Това ще позволи на обучителите да адаптират по-добре средата на СХИУ и ще им предостави информация за помощне средства и оборудване, необходими за запазване на тяхната самостоятелност и качество на живот.

Адаптацията на оборудването и помощните технологии са способи, които могат да допринесат за запазването на автономията на хората с течение на времето. Но трябва да се подчертае, че тези адаптации са специфични за всеки човек и те ще се променят с течение на времето, като ще се нуждаят от текущи адаптации.

Този раздел съдържа няколко упражнения с цел да помогне на СХИУ да идентифицират онези потребности, които могат да възникнат в резултат на процеса на стареене и възможностите за покриване на тези потребности, като адаптиране на средата на човека. В допълнение, той също има за цел да помогне на СХИУ да се запознаят с различните помощни средства и технологии, предлагани на пазара, както и да научат за тяхната функционалност.

Резултати от обучението

Знание Умения

Видове трудности в ежедневните дейности.

  1. Подпомагане на СХИУ да идентифицират трудностите в ежедневието - настоящи и бъдещи.
  2. Подкрепа на СХИУ да разпознаят най-важните ресурси, налични в тяхната среда, и как да поискат помощ за преодоляване на трудностите.

Адаптираната среда: баня, кухня и трапезария.

  1. Подпомагане на СХИУ ще идентифицират най-важните характеристики на адаптирана среда.
  2. Подпомагане на СХИУ да предоставят идеи за най-важните адартации, които могат да се направят в дома им за подобряване на тяхната самостоятелност.

Помощни средства: дефиниция, характеристики и поддръжка.

  1. Подкрепа на СХИУ да научат най-важните характеристики на помощните средства.
  2. Насърчаване на СХИУ да започнат процес на размисъл относно това кои могат да бъдат помощните средства, от които ще се нуждаят в бъдеще.
  3. Запознаване на СХИУ с начините за правилно поддържане на най-често срещаните помощни средства.

Функции на устройствата - помощни технологии.

  1. Подкрепа на СХИУ ще научат най-често срещаните устройства -помощни технологии и техните функционалности.

Други единици

Раздел 1
БЛАГОПОЛУЧИЕ

Подготовка за адаптиране / промяна на дома. Преместване на друго място.

Раздел 3
БЛАГОПОЛУЧИЕ

Управление на личните средства: по-ниски доходи, нови приоритети

Раздел 4
БЛАГОПОЛУЧИЕ

Оптимизиране на здравето: физическа активност и здравословен начин на живот.

Раздел 5
БЛАГОПОЛУЧИЕ

Осведоменост за настъпващите промените при стареенето.

Раздел 6
БЛАГОПОЛУЧИЕ

Безопасност: Предотвратяване на насилие.