Какво означава житейска цел?

Упражнение 13.
1
Самоопределение Социално включване
Изображения / пиктограми / графики с информация офлайн Презентации (PowerPoint, PDF…)
Повече от 30 минути
Индивидуално

Указания за обучителя

Това упражнение се състои от три отделни дейности и има за цел да подобри разбирането на СХИУ за концепцията „житейска цел“. След приключване на това упражнение, СХИУ трябва да могат да различават „цел“ и „мечта“ и да боравят с концепцията свободно, вкл. свързвайки я с личния си опит.

Дейност 1 „Какво е решението?“

Тази дейност съдържа история на жена с ИУ, която току-що се е пенсионирала и се чувства така, сякаш трябва да си постави новата „житейска цел“, която да осмисли ежедневието й.

 

Стъпки:

  1. СХИУ и обучителят прочитат историята много внимателно. Ако е необходимо, обучителят използва различни техники, за да подкрепи СХИУ в разбирането на същността на историята.
  2. 2. След това СХИУ са поканени да отговорят на четири отворени въпроса относно решенията на главната героиня. Обучителят призовава за по-подробно обяснение на всеки отговор.

Идеята на тази дейност е да позволи на обучителят да наблюдава какво е нивото на разбиране на СХИУ по отношение на концепцията за житейската цел.

Забележка: Обучителят трябва да има предвид, че за някои хора с интелектуални увреждания понятието „права“ може да бъде твърде абстрактно и те могат да имат големи затруднения с това упражнение. В такива случаи той отделя допълнително време и внимание за задълбочено обсъждане на различните права и изчиства всичко неясно, преди да следва инструкциите.

 

 

Дейност 2 „Цел или мечта?“

Стъпки:

  1. За изпълнението на това упражнение, обучителят първо подробно обяснява каква е разликата между цел и мечта.
  2. След обяснението СХИУ трябва да са наясно, че всяка цел, лишена от краен срок и действие, е само мечта и че за мечтите небето е границата, докато целите трябва да бъдат постижими.
  3. Тогава обучителят предоставя снимките от дейност 2 и кани СХИУ да определят, кои от тях биха квалифицирали като мечта и кои като цел, имайки предвид собствената им ситуация.

Дейност 3: В какво съм добър?

В тази дейност СХИУ показват колко добре са усвоили понятието „житейска цел“ и се опитват да го пренесат в собствения си опит. Тук за първи път СХИУ се опитват да мислят в тази посока и за тази цел те трябва да бъдат насърчени да отговорят на 5 различни въпроса, свързани със своите силни и слаби страни и т.н.

Забележка: Обучителят трябва да има предвид, че за някои хора с интелектуални увреждания понятието „права“ може да бъде твърде абстрактно и те могат да имат големи затруднения с това упражнение. В такива случаи той отделя допълнително време и внимание за задълбочено обсъждане на различните права и изчиства всичко неясно, преди да следва инструкциите.

 

Материали

Feedback