Ресурси за преподаватели

Работна тетрадка за преподаватели

СТАРЕЕНЕ И УВРЕЖДАНЕ - РЪКОВОДСТВО ЗА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ПРИОБЩАВАЩИ

Това помагало е разделено на две части:

 1. 4 дидактически раздели със учебно съдържание относно стареенето, интелектуалните увреждания и как да се ориентирате в MNAM обучителната платформата на TRIADE 2.0:
  • Раздел 1: Процесът на стареене на човек с интелектуално увреждане;
  • Раздел 2: Въздействието на стареенето върху качеството на живот;
  • Раздел 3: Методология за работа със стари хора с интелектуални увреждания/ СХИУ;
  • Раздел 4: “Моето ново стареещо Аз” интерактивна обучителна платформа.

 2. Педагогическите ресурси (Част II. от Помагалото за обучители) за осъществяване на 25-часов присъствен обучителен курс.

Дидактични единици

Първата част на помагалото е оформена в 4 дидактически раздела. Първите три раздела се състоят от теоретично и практическо съдържание – упражнения, базирани главно на Модела за качеството на живота (според Шалок и Вертуго) и неговите области, както и на измеренията на социалното включване. Разработеното съдържание за обучение на раздели I, II и III обхваща следните теми:
 1. Стареене (теории и детерминанти на стареенето, ейджизъм, крехкост, устойчивост ..);
 2. Интелектуални увреждания (концепция и измерения на Качеството на живот, въздействие на стареенето при хората с увреждания, личностно ориентирано планиране, индивидуален план за подкрепа, планиране на бъдещето и др).

В допълнение, раздел IV има за цел да помогне на преподавателите как да използват упражненията от интерактивната платформа за обучение на TRIADE 2.0 като допълнителен обучителен инструмент за подобряване на качеството на живот на СХИУ.

Ръководство за педагогически ресурси за обучение

Втората част на помагалото – „Обучителни педагогически ресурси“, има за цел да подпомогне авторите на обучителни програми и обучителите да планират, прилагат и оценяват 25-часово присъствено обучение базирано на съдържанието на помагалото.