Ресурси за преподаватели

Методология за валидиране

ВЪВЕДЕНИЕ

Целта на методологията за валидиране е да гарантира, че има напредък в постигането на резултатите (напр. разработването на над 50 упражнения за тази интерактивна обучителна платформа).

ПЪРВА СТЪПКА: РАЗРАБОТВАНЕ НА УКАЗАНИЯ И ИНСТРУМЕНТИ

Първата стъпка в тази методология за валидиране описва насоките и разработва инструментите (основани на научни знания и теории), за да подпомогне партньорите по проекта да създадат упражнения, които са достъпни и подходящи за стареещи хора с интелектуални увреждания (СХИУ).

ВТОРА СТЪПКА: ОЦЕНКА И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ

Втората стъпка е продължаващ процес на оценка и усъвършенстване, за да се гарантира изготвянето на упражнения с добро качество. В резултат на това разработването на упражненията премина през няколко последователни тествания и последващи промени.

Подробно описание на работния план, методологията за оценка и инструментите можете да изтеглите от тук: (Изтеглете методологията за валидиране на английски език).

ТРЕТА СТЪПКА: ОЦЕНКА И АПРОБИРАНЕ

В стъпка 3 партньорите по проекта извършиха оценка и апробиране, определяйки достъпността и уместността на упражненията за процес на подкрепа СХИУ. В същото време, чрез въпросник, проектът утвърди процеса на изпълнение на упражненията и удовлетвореността на потребителите от “Моето ново стареещо Аз“ интерактивна обучителна платформа.

Изготвен е доклад с обобщение на резултатите, заключения и препоръки. (Изтеглете доклада на английски език)