Ресурси за преподаватели

Как да разработим достъпно съдържание

ВЪВЕДЕНИЕ

Всеки гражданин има право да съставя и споделя информация (като не нарушава закона) и в зависимост от целевия получател, тази информация ще трябва да притежава специфични характеристики, за да бъде достъпна и разбираема. Достъпността се определя като степен, до която всички хора могат да използват обект или услуга или да посещават физическо място, независимо от когнитивните или физическите си способности.

В новият дневен ред на ООН за целите на устойчивото развитие се засилва идеята за равенство като път за устойчиво развитие. Това изявление е още по-видимо в Декларацията от Ню Делхи:

„Универсалният достъп до информация и знания, чрез технологии за информация и комуникация (ИКТ) и спомагателни технологии, при равни условия с останалите, е неотменимо право на хората с увреждания и предпоставка за независим живот и пълноценно участие и равнопоставеност в обществото.

 

9 екрана за уеб дизайн

Разработването на достъпно съдържание в контекста на образованието се основава на три принципа:

 • Представяне (Какво): Отнася се до формата, в която информацията се показва на потребителя, като текст, звук, изображение, схема и т.н.
 • Изразяване (Как): Позволява на потребителите да взаимодействат с информацията и да показват наученото според техните възможности
 • Участие (Защо): Причината за изграждането на знанието и активното участие.

Тези принципи се стремят да максимизират възможностите за учене в съответствие със способностите на потребителите да възприемат информация, така че преподавателят да се съсредоточи върху техните силни страни, техните нужди от обучение

и техните възможности за участие. Обучителят трябва да комбинира трите принципа и да използва наличните ресурси по динамичен и гъвкав начин.

РАЗРАБОТВАНЕ НА ДОСТЪПНИ ТЕКСТОВЕ

За разработването на текст, достъпен за всички ученици, се препоръчва:

 • Използвайте шрифт Arial или Verdana (те са без извивки на буквите). Размер на шрифта 14 или по-голям, в зависимост от зрителните възможности на потребителите.
 • Шрифтът трябва да е нормален (избягвайте да използвате получер, курсив или подчертан шрифт).
 • Текстовете трябва да бъдат представени с хоризонтална ориентация.
 • Разстоянието между редовете на текста трябва да бъде 1,15 или 1,5 пункта.
 • Използвайте мек жълт фон с черни или тъмносини букви. Белият фон не се препоръчва, тъй като силната яркост напряга зрението.
 • В случай на зрително увреждане или затруднения при четене, трябва да се използва софтуер за аудио запис / четене.
 • Използвайте картинки, свързани с темата на текста, за да улесните възприемането и разбирането на текста.

ИЗСЛЕДВАНЕ НА МРЕЖАТА

Някои от дейностите могат да включват търсене на информация в интернет, разглеждане на интересни портали или просто играене. Когато преподавателят иска да използва това като ресурс за сесията или дори като почивка, е удачно първо предварително да проучи тези сайтове за потребителите.
 • Насочвайте потребителите, като им предлагате два или три уебсайта, в които те могат да започнат да търсят информация.
 • Когато е възможно, обучителят трябва да бъде заедно с потребителя и да отдели достатъчно време за анализ на уебсайта, като прецени дали той / тя е в състояние да:
  • Прочете заглавието / подзаглавията на уебсайта
  • Разгледа снимките и изображенията в уебсайта
  • Идентифицира необходимата информация
  • Прегледа съответните мултимедийни материали.
 • Игрите винаги са привлекателен ресурс. Обучителят трябва да насочва потребителя по време на дейността, за да я поставя в образователен контекст.

ДОСТЪПНОСТ В МРЕЖАТА

Достъпността в мрежата е универсален достъп до световната мрежа, независимо от типа хардуер, софтуер, мрежова инфраструктура, език, култура, географско местоположение и възможности на потребителя.

 

Инициативата за уеб достъпност (WAI), разработена от  консорциума W3C, е международна общност, която разработва препоръки и уеб стандарти. Целта на WAI е да улесни достъпа на хората с увреждания чрез разработване на насоки за достъпност, подобряване на инструментите за тяхното оценяване и коригиране, чрез образователна и осведомена работа във връзка със значението на достъпния дизайн на уебсайтове.

Насоките за достъпност на съдържанието посочват, че уебсайтовете трябва да отговарят на четири принципа:

 • Възприемчивост: информацията и компонентите на интерфейса се представят на потребителя по начин, по който той / тя може да ги възприеме, независимо от неговите сензорни способности.
 • Разбираемост: Отнася се до факта, че както информацията, така и боравенето с потребителския интерфейс трябва да бъдат разбираеми.
 • Оперативност: компонентите на потребителския интерфейс и навигирането трябва да функционират по такъв начин, че потребителят да може да навигира в съдържанието гладко и независимо, независимо от устройството, което използва и скоростта на използване.
 • Стабилност: съдържанието и работата на уебсайта трябва да бъдат достатъчно стабилни, така че да бъдат надеждно интерпретирани от голямо разнообразие от най-различни потребителски агенти и устройства, включително помощни технологии.

Тези принципи включват поредица от насоки, които ни позволяват да подобрим и премахнем елементите, които блокират или пречат на достъпа до мрежата.

РЕСУРСИ (на англ.език)