Социални контакти: Поддържане на контакти с близките и с приятели.

Съдържание

Известно е, че социалните мрежи, семейството и родството са важни компоненти в основата на качеството на живот както за възрастните хора като цяло, така и за хората с интелектуални увреждания. Изглежда, че контактите със семейството и приятелите оказва важно влияние върху качеството на живот на възрастните хора.

Проучванията обаче показват, че хората с ИУ имат или малки мрежи (само родител/и или съседи), мрежи с ограничен обхват (като членове на семейството със същото увреждане) или конфликтни мрежи (конфликти за лоялност, кавги с членове на семейството, тормоз от съседи, ...). Средно хората с ИУ имат мрежа от 14 до 22 души, докато хората без увреждания могат да разчитат на мрежа средно от 125 до 150 души.

Освен това размерът на социалната мрежа на СХИУ намалява с повишаването на нивото на интелектуално увреждане, особено когато контактите с персонала и приятелите на дома са затруднени. Повечето социални активности на СХИУ се извършват с добре познатия персонал / асистенти, социални работници, психолози и други, а също и с приятелите им в услугата, където живеят. СХИУ с потребности от поведенческа подкрепа имат много ограничени или несъществуващи социални мрежи извън собственото си семейство и платения помощен персонал. Всъщност професионалистите често се определят като основен социален спътник и най-големият източник на доверие за стари хора с интелектуални увреждания.

Социалната свързаност на СХИУ обикновено е обвързана с тяхната житейска ситуация. Например СХИУ, които живеят в по-малки сгради или в услуги в общността, могат по-лесно да изградят или поддържат (социални) взаимоотношения в сравнение със СХИУ, живеещи в големи институции/домове.

От друга страна, близостта до семейството и приятелите може също да има по-голямо влияние върху качеството на живот на човек, спрямо човек живеещ в резидентните условия. Например, отделянето от семейството, приятелите и добре познатите асистенти има значително отрицателно въздействие върху благосъстоянието на СХИУ, когато трябва да се преместят в друга резидентна услуга (например дом за възрастни хора), особено когато тези услуги са далеч от дома им.

В този раздел ще представим конкретни дейности, които могат да подпомогнат възрастните хора с интелектуални увреждания в преодоляването на някои от тези предизвикателства като подчертаем  основните характеристики на взаимоотношенията, които са важни за тази група хора.

Този раздел съдържа три основни упражнения, разделени на 6 по-малки дейности. Всички дейности са обяснени подробно. Приложенията представляват допълнителни работни листове, презентация, ... необходими за изпълнение на упражненията. Те са предназначени да развият мисленето на СХИУ относно взаимоотношенията с членове на семейството и приятелите, важни за тях по време на живота им, и да научат за възможните начини да поддържат контакт или да се свържат отново.

Упражнение 1: Кой е важен за мен?

Упражнение 2: Начини за поддържане на контакт

Упражнение 3: Планът ми да се свържа отново

Упражненията са предназначени да се изпълняват в определения ред, но могат да се провеждат по всякакъв друг начин, който сметнете за добре. Всяко упражнение е разработено да продължава приблизително два часа, но това може да варира в зависимост от обстоятелствата и групата.

Бележка

Упражненията са разработени за СХИУ, които са способни да комуникират устно и да разбират прости инструкции. Предназначени са за групови сесии. Въпреки това, те могат да бъдат приспособени за индивидуално ползване. Може да се наложи упражненията да бъдат адаптирани за хората с по-комплексни затруднения, като се използват повече визуални подсказки, реални ситуации или ролеви игри.

За да се подготвите, помислете и върху следните въпроси:

  • Какво е нивото им на разбиране?
  • Какво разбират за случващото се в живота им в момента? Какво разбират за бъдещето?
  • Колко още може да им се помогне, за да разбират повече? Какви знания биха могли и трябва да бъдат добавени към настоящото им ниво на знания?

Резултати от обучението

Знание Умения

Знание за това, кой е изиграл важна роля в живота

  1. Определяне на важните близки или приятели.
  2. Определяне на колко редовно да се среща с тези близки и приятели.
  3. Избиране колко често СЧИУ би искал да чува или да се среща с важните членове на семейството и приятелите.

Познаване на начини за поддържане на контакт или възстановяване на контакт с хората

  1. Идентифициране на възможните начини за поддържане на контакт или среща със семейството и приятелите.
  2. Идентифициране възможните начини за възстановяване на контакт  със семейството или приятелите.
  3. Избор на подходящите средства, които осигуряват възможности за осъществяване и поддържане на контакт с близките или приятели.

Знания за това,  как тези контакти да се планират по-добре.

  1. Планиране на това, как да се поддържа контакт или да се възстанови изгубен контакт със семейството или приятелите.

Други единици

Раздел 8
СОЦИАЛНО УЧАСТИЕ

Активно стареене: работа след пенсионирането или развлекателни дейности в общността.

Раздел 9
СОЦИАЛНО УЧАСТИЕ

Социална ангажираност: Подпомагане на другите и принос към обществото.

Раздел 10
СОЦИАЛНО УЧАСТИЕ

Социални медии.