Активно стареене: работа след пенсионирането или развлекателни дейности в общността.

Society increasingly views retirement as a time for (productive) socially meaningful leisure activities.

Съдържание

Обществото все повече разглежда пенсионирането като време за (продуктивни) социално значими дейности през свободното време. Подобно на старите хора без увреждания, СХИУ се стремят да поддържат активен, смислен начин на живот след пенсионирането си, вместо да се оттеглят за спокоен живот с по-бавен темп. Някои хора, които са в добро физическо и психическо състояние, ще изберат да продължат да работят на пълен работен ден дори след обичайната възраст за пенсиониране от 65 години, докато тези, които се пенсионират, ще търсят други начини да запълнят дните си със значими занимания. Тези програми понякога се фокусират върху алтернативни възможности за СХИУ, които се нуждаят от по-бавно темпо и адаптирано работно време. Независимо от това, въз основа на концепцията за активно стареене, тези програми не само трябва да помогнат за по-поносим живот на СХИУ и да облекчат напрежението, но също така трябва да предоставят разширени възможности за обучение, развитие на умения и да спомогнат за изграждането и поддържането на социални взаимоотношения и мрежи от контакти в общността.

До скоро по-голямата част от развлекателните дейности след пенсиониране, които се предлагат на СХИУ, се основават на ангажираност в спорадични, а не в постоянни дейности, свързани с работа или отдих. Това се дължи на необоснованото убеждение, че хората с увреждания нямат необходимите умения и компетенции, за да развият по-положителна и значима идентичност в работата или свободното време. Работното време, както и свободното време за СХИУ често се състои в голяма степен от „убито“ време, вместо да се наслаждават на „качествено“ време. Например незначителни форми на работа след пенсиониране се състоят от повтарящи се дейности в среда, която всъщност не насърчават самоопределянето. В незначителни /случайни дейности по отдих обикновено се включват хора, които отиват да видят любимия си футболен отбор, да гледат телевизия или да слушат музика.  Сериозните/ значителните работа и отдих, от друга страна, са системното упражняване на основна дейност, която е изключително съществена, интересна и удовлетворяваща и където участниците намират развитие в придобиването и изразяването на комбинация от специални си умения, знания и опит. Друго предимство на значителните дейности за работа и свободно време е, че те се организират предимно в общността и по този начин улесняват социалното включване на СХИУ в средата на бощността, създавайки възможности за нови социални мрежи и приятелства.

Независимо от това, значителните работа и свободното време също изискват постоянни усилия, отдаденост и от време на време необходимост от постоянство не само от СХИУ, но и от мрежата, която ги подкрепя. От подкрепящата мрежа зависи да насърчава и улеснява работата или значителните развлекателни дейности, които са подходящи за възрастта и способностите. Следователно подкрепата трябва да надхвърля заобикалящата среда (например адаптиране към нуждите на СХИУ) и да включва подкрепа при планиране, организиране, подговка за пътуване, пари и комуникация.

Този раздел съдържа три основни упражнения, разделени на 15 по-малки дейности. Всички дейности са обяснени в упражнението. Приложението обхваща някои допълнителни шаблони, работни листове, снимки, ... необходими за изпълнение на упражненията. Упражненията са предназначени да развият мисленето на СХИУ за пенсионирането и да изследват различни възможности за дейности след пенсиониране, които могат да се провеждат в местната общност.

Упражнение 1: Пенсиониране

Упражнение 2: Работа и свободно време

Упражнение 3: Моят мечтан план за пенсиониране

Упражненията са предназначени да се изпълняват в посочения ред, но могат да и да се преподредят по преценка на обучителя. Предвидено е всяко упражнение да е с продължителност до 2 часа, но това може да варира в зависимост от обстоятелствата и групата. Полезно е да правите преговор в началото на всяко упражнение и да питате участниците какво могат да си спомнят от предишното. В края проведете дискусия, тъй като това помага да се надгради наученото.

Забележка

Упражненията са разработени за СХИУ, които са способни да комуникират вербално и да разбират прости инструкции. Те са разработени като групови сесии, но при необходимост могат да бъдат пригодени за индивидуално ползване. Може да се наложи упражненията да бъдат адаптирани за хората с по-комплексни затруднения, като се използват повече визуални подсказки, реални ситуации или ролеви игри.

За да се подготвите, помислете и върху следните въпроси:

 • Какво е нивото им на разбиране?
 • Какво разбират за случващото се в живота им в момента? Какво разбират за бъдещето?
 • Колко още може да им се помогне, за да разбират повече? Какви знания биха могли и трябва да бъдат добавени към настоящото им ниво на знания?

Резултати от обучението

Знание Умения

Разбиране на концепцията за пенсиониране

 1. Дефиниране на концепцията за пенсиониране
 2. Посочване на причините, поради които хората се пенсионират
 3. Изброяване на това какво правят хората, когато се пенсионират
 4. Идентифициране и обмисляне на възможните плюсове и минуси на пенсионирането
 5. Съставяне на личен план за пенсиониране
 6. Определяне на темпа на изпълнение на плана за пенсиониране

Разбиране на понятията „работа“ и „развлекателни дейности“

 1. Разграничаване на трудовите от развлекателните дейности от развлекателните дейностиРазпознаване на трудовите и развлекателните дейности
 2. Размишляване върху собствената си работа и развлекателни дейности
 3. Правене на разлика между трудовите дейности и доброволческа работа
 4. Идентифициране на (доброволни) трудови дейности и / или развлекателни дейности след пенсиониране
 5. Определяне на темпа за участие в такива дейности
 6. Определяне на уменията, необходими за извършване на дейности в общността след пенсиониране
 7. Планиране на нуждите от подкрепа, необходима за извършване на дейности в общността след пенсиониране

Познания за структурата и съдържанието на моя план за пенсиониране

 1. Актуализиране на личния план за пенсиониране
 2. Намиране на подходяща общност или доброволческа група

Други единици

Раздел 7
СОЦИАЛНО УЧАСТИЕ

Социални контакти: Поддържане на контакти с близките и с приятели.

Раздел 9
СОЦИАЛНО УЧАСТИЕ

Социална ангажираност: Подпомагане на другите и принос към обществото.

Раздел 10
СОЦИАЛНО УЧАСТИЕ

Социални медии.