СОЦИАЛНО УЧАСТИЕ

Фактор #2
Области: Междуличностни отношения, Социално включване, Права

Въпреки че няма съгласие относно дефиницията на социалното участие (Levasseur et al. 2004), няколко трудове се опитват да го концептуализират.

От гледна точка на областта за стареенето, социалното участие може да се разбира като „организиран процес, в който хората се характеризират според специфични, колективни, съзнателни и доброволни действия, което в крайна сметка води до самоактуализация и постигане на целите“ (Dehi и Mohammadi, 2020). Социалното участие на старите хора може да включва действия като участие в дейности, които осигуряват взаимодействие с други хора в общността (Bukov et al. 2002), споделяне на ресурси с други членове на общността (Richard et al. 2012).

Социално участие

"Eжедневните дейности и социалните роли, които осигуряват оцеляването и развитието на човек в обществото през целия му живот" (Levasseur et al. 2004)

От гледна точка на областта на интелектуалните увреждания и модела за качество на живот, социалното участие се определя като "ежедневните дейности и социалните роли, които осигуряват оцеляването и развитието на човек в обществото през целия му живот" (Levasseur et 2004). То се формира от три измерения: междуличностни отношения, социално включване и права (Buntix и Schalock, 2010) и следните дейности и показатели:

  1. Междуличностни отношения: социални кръгове, взаимодействие с други хора, социални взаимоотношения, приятели и добро разбирателство с хората (съседи, колеги, познати и др.); положителни и възнаграждаващи социални контакти, любовна връзка и сексуалност.
  2. Социално включване: посещение на места, където други хора отиват и участват в дейностите. Интеграция в общността, участие и роли. Достъп до обществени блага и услуги (обществен транспорт, пенсионерски клубове, вечерни класове, сдружения и услуги в общността ...). Социални взаимоотношения с хора, които не са част от персонала, членове на семейството или други хора с интелектуални увреждания.
  3. Права: да бъдат считани за равнопоставени с другите хора, равно третиране, зачитане на техния начин на живот, желания, неприкосновеност на личния живот, права (легален достъп, справедливост).

Социално участие

„Процесът на интеграция или участие на хората в обществото и в различни социални, икономически и политически области“. (Испански национален план за социално включване)

Свързани единици:

Раздел 7

Социални контакти: Поддържане на контакти с близките и с приятели.

Раздел 8

Активно стареене: работа след пенсионирането или развлекателни дейности в общността.

Раздел 9

Социална ангажираност: Подпомагане на другите и принос към обществото.

Раздел 10

Социални медии.

Препратки

  • Bukov, Aleksej & Maas, Ineke & Lampert, Thomas. (2002). Social Participation in Very Old Age: Cross-Sectional and Longitudinal Findings From BASE. The journals of gerontology. Series B, Psychological sciences and social sciences. 57. P510-7. 10.1093/geronb/57.6.P510.

  • Buntinx, Wil & Schalock, Robert. (2010). Models of Disability, Quality of Life, and Individualized Supports: Implications for Professional Practice in Intellectual Disability. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities. 7. 283 - 294. 10.1111/j.1741-1130.2010.00278.x.

  • Dehi, Manijeh & Mohammadi, Farahnaz. (2020). Social Participation of Older Adults: A Concept Analysis. International journal of community based nursing and midwifery. 8. 55-72. 10.30476/IJCBNM.2019.82222.1055.

  • Hsu, Hui-Chuan. (2007). Does social participation by the elderly reduce mortality and cognitive impairment?. Aging & mental health. 11. 699-707. 10.1080/13607860701366335.

  • Levasseur, Melanie & Desrosiers, Johanne & Noreau, Luc. (2004). Is social participation associated with quality of life of older adults with physical disabilities?. Disability and rehabilitation. 26. 1206-13. 10.1080/09638280412331270371.

  • Richard, Lucie & Gauvin, Lise & Kestens, Yan & Shatenstein, Bryna & Payette, Hélène & Daniel, Mark & Moore, Spencer & Levasseur, Melanie & Mercille, Geneviève. (2012). Neighborhood Resources and Social Participation Among Older Adults: Results From the Voisi Nuage Study. Journal of aging and health. 25. 10.1177/0898264312468487.

Други фактори