Работа и свободно време

Упражнение 8.
2
Социално включване
Изображения / пиктограми / графики с информация офлайн Презентации (PowerPoint, PDF…)
Повече от 30 минути
Индивидуално Групово

Указания за обучителя

Упражнение 2 включва шест дейности. Целта на тези упражнения е да помогнат на СХИУ да разсъждават върху настоящите им трудови дейности и дейностите в свободното време, както и да опознаят възможностите за доброволна работа след пенсиониране и / или развлекателни дейности.

 

Дейностите са свързани със областта от модела за Качество на живот „Социално включване“. Нуждата от подкрепа на СХИУ в този домейн са свързани с това да: „участват в предпочитани от тях дейности в общността (работа или свободно време) и да „допринасят за обществото, като социално ангажирани хора“.

Дейностите съответстват на следните резултати от ученето:

2.1.        Разграничаване на  трудовите от развлекателните дейности от развлекателните дейности

2.2.        Разпознаване на трудовите и развлекателните дейности

2.3.        Размишляване върху собствената си работа и развлекателни дейности

2.4.        Правене на разлика между трудовите дейности и доброволческа работа

2.5.        Идентифициране на (доброволни) трудови дейности и / или развлекателни дейности след пенсиониране

 

Необходима подготовка / оборудване:

 • Разпечатайте приложенията
 • Разпечатайте снимките и ги ламинирайте, ако е необходимо. (Приложението е WORD-документ, което прави възможно добавянето на снимки, промяна на шрифта, ….)
 • Презентация на PowerPoint: Дейност 5: КУИЗ

 

Описание на упражнението

Дейност 1: Игра- работа или развлекателни дейности? (Приложение 1 – 10 минути)

Започнете, като кажете на човека (или групата), че дейността е игра, която да ги накара да се замислят за разликата между работата и свободното време.

Ако работите с група (макс. 6), оставете ги да работят по двойки.

 • Дайте на всяка двойка лист хартия за флипчарт, разделен на две зони: зона „работа“ и зона „свободно време“
 • Раздайте на групите всички снимки (виж. приложение 1) и им кажете да вземат една по една снимките и да обсъдят дали показва работна дейност или развлекателна.
 • След това ги помолете да поставят снимката в съответната зона на флипчарта. Играта е завършена, когато групата обсъди и постави всички карти.

Участниците, които са подредили всички карти правилно (сво-бодно време = снимки 1, 5, 9, 11, 12, 13, 15, 16; работа = всички останали снимки) печелят тази игра. Помислете за стимул, който би мотивирал да извършите Дейността.

За онези, които са направили някои от дейностите неправилно, помолете да уточнят защо са направили този избор. Как могат да видят или знаят, че нещо е трудова дейност, а не развлекателна? Ако дейността е била трудна, опитайте отново по-късно.

 

Дейност 2 : Моят трудов опит (Приложение 2 – 10 минути)

Помолете участниците да разкажат нещо за собствената си работа/ работни места или дневни дейности (за онези клиенти, които посещават дневен център или извършват дейности в резидентна услуга).

Разпечатайте работния лист „Трудов опит“ (приложение 2) за всеки участник. Дайте им 10 минути, за да отговорят на въпросите. Помогнете, ако е необходимо.

 

Дейност 3: Моите  хобита / развлекателни дейности (Приложение 3 –1 час)

Разпечатайте дейностите от „Отдих / хоби / развлечение“ и картинките (приложение 3).

 • Първо помолете участниците да опишат какво правят през свободното си време. Нека попълнят седмичния график (приложение 3). Нека помислят за неща от предходната седмица, които са правили като развлечение / за отдих или като хоби. Използвайте прегледа на дейности от приложение 3, за да им помогнете, ако е необходимо.
 • Второ, помолете ги да разгледат картинките, които сте разпечатали, и ги помолете да отгатнат коя от тях изобразява развлекателна или хоби дейност, и ги попитайте дали понякога вършат тази дейност. Ако я практикуват, помолете ги да я подчертаят с маркер върху собственото си табло.
 • След това кажете на участниците да вземат снимките, които представляват техните развлекателни / или хоби дейности (Приложение 3) и да решат кои дейности им харесват най-много и кои най-малко. Покажете им примерите на Михаела (приложение 3). Нека класират своите 3 най-любими и 3 най-малко любими дейности в шаблона.

 

Дейност 4: Какво е доброволен труд? (Приложение 4 - 15 минути)

В тази дейност участниците научават разликата между обичайна или подкрепена заетост и доброволческа работа.

Дейността включва няколко твърдения, под формата на куиз, за които СХИУ трябват да решат дали са правилни или грешни (приложение 4).

Но първо питайте групата (или отделния човек) дали знаят какво е доброволен труд. Нека обяснят, за да проверите дали наистина разбират. Може да използвате историята на Михаела или да попитате дали познават някой, който се занимава с доброволна работа.

 

Дейност 5: Куиз (Приложение 5 –30 минути)

Тази дейност помага на участниците да разсъждават върху целия процес на пенсиониране, защо хората работят или са работили, защо намаляват работата, какво могат да правят, когато се пенсионират.

Тази дейност включва PPT, описваща историите на четирима различни хора (вж. Приложение 5). Всеки слайд описва какво са вършили като работа, защо са намалили работата или са се пенсионирали, и с какви дейности са се занимавали, след като са се пенсионирали.

Разяснете дейността на участниците и ги предупредете, че в края ще има куиз, така че те трябва да се концентрират и да слушат внимателно.

Работете бавно по слайдовете, обсъждайки всякаква допълнителна информация, свързана с пенсионирането, като възраст, темпове, вид дейности, подкрепа.....

 

 

Дейност 6: Видове доброволен труд

Започнете с обобщение на предишните дейности. Попитайте групата (или отделния човек) какво си спомнят за разликите между платената работа и доброволния труд. Попитайте ги също дали си спомнят какво са правили Мария, Филип, Анна и Крис като доброволци.

 • Мария = кафене в дом за възрастни хора
 • Крис = никакъв доброволен труд
 • Анна = детска градина, четене на приказки на деца
 • Филип = Приют за животни

В тази дейност целта е участниците да научат за различните видове доброволен труд. Използвайге историите на Мария, Филип, Анна и Крис.

 

Бележка: В дейността се позоваваме на някои често срещани видове въз-можности за доброволен труд. Въпреки това, за да подкрепяме нашите клиенти, препоръчваме да ползвате само тези примери (или да добавите други), които представляват местните възможности за доброволна работа.

Материали

Feedback