Идентифициране на баланса ми

Упражнение 3.
5
Материално благополучие Личностно развитие
офлайн Презентации (PowerPoint, PDF…)
Повече от 30 минути
Индивидуално Групово

Указания за обучителя

Това упражнение е свързано с приходите от упражнение 3 и разходите от упражнение 4 - размишлявайте върху няколко въпроса, обсъждайки и попълвайки таблици, свързани със знанията относно концепцията за баланса и неговите видове. И накрая, всеки СЧИУ ще изчисли какъв е балансът им.

Инструкциите са по-подробно описани в самото упражнение.

Важно е да поискате съгласието на човека да говори по тези лични финансови въпроси.

Материали

Feedback