Социална ангажираност: Подпомагане на другите и принос към обществото.

Съдържание

В този раздел упражненията се фокусират върху социалната ангажираност. Социалната ангажираност е включена в концепцията за социално участие. За разлика от типа упражнения, обяснени в раздел 7, където целта беше да установи контакт или да се свърже отново с приятели и близките си, социалната ангажираност е свързана със значимо участие в обществото. Това задължително включва желание за социална промяна. Например, като се занимава с доброволческа работа и участва в някои социални организации, СХИУ може да допринесат за превръщането на общността в по-добро място за живот и като такова да има пряко или непряко въздействие върху благосъстоянието на другите. Този раздел се фокусира върху интервенции, които създават значими и социално ангажиращи дейности за хората по време на техния преход към пенсиониране.

Помагането на другите и допринасянето за общността също има положително въздействие върху качеството на живот на самите СХИУ, тъй като те (отново) придобиват социален статус и идентичност. Изправени след пенсионирането пред по-ограничени социални контакти и отслабващи връзки с обществото, социално ангажираните дейности могат да бъдат особено конструктивни за психичното здраве и самочувствието на хората с интелектуални увреждания.

Повечето СХИУ обаче може да не искат или да не могат да търсят широко използваните пътища към социална ангажираност, но все пак да желаят да бъдат „свързани“ и да „принадлежат“ към определена общност. Целта на подкрепящата мрежа трябва да бъде създаването на пространства, в които хората могат да постигнат чувството и статута на принадлежност, без да изпитват строгостта, характерна за обичайните социални взаимодействия.

Този раздел съдържа три основни упражнения, разделени на по-малки дейности. Всички дейности са обяснени в насоките към упражненията. Те могат да се изпълняват по всякакъв начин, какъвто сметнете за добре. Всяко упражнение е планирано да продължи приблизително 1 час, но това ще варира в зависимост от обстоятелствата и групата.

Резултати от обучението

Знание Умения

Понятието „да имаш социална роля“

  1. СХИУ могат да разсъждават върху идеята за поемане на нови социални роли след пенсиониране.
  2. СХИУ са в състояние да дефинират някои социални роли.
  3. СХИУ разпознават социалните роли.
  4. СХИУ могат да опишат настоящите им социални роли.

Дейности, които водят до социална ангажираност

  1. СХИУ идентифицират дейности, които той / тя обича да прави.
  2. СХИУ опознават със собствените си таланти.
  3. СХИУ могат да разсъждават върху това как той / тя може да допринесе за обществото

Знания как да се оказва помощ за дребни неща

  1. СХИУ умеят да представят таланта си на другите
  2. СХИУ умеят да представят себе си

Други единици

Раздел 7
СОЦИАЛНО УЧАСТИЕ

Социални контакти: Поддържане на контакти с близките и с приятели.

Раздел 8
СОЦИАЛНО УЧАСТИЕ

Активно стареене: работа след пенсионирането или развлекателни дейности в общността.

Раздел 10
СОЦИАЛНО УЧАСТИЕ

Социални медии.