Действия за защита на правата ми

Упражнение 11.
3
Права Самоопределение
Изображения / пиктограми / графики с информация Презентации (PowerPoint, PDF…)
Повече от 30 минути
Индивидуално

Указания за обучителя

Това упражнение съдържа продължение на историята от предишното упражнение и една Дейност 1, озаглавена „Какви са първоначалните стъпки, предприети от Филип, за да защити своите и правата на майка си“.Упражнението е посветено на защитата на правата. Тази част от историята представя как човек със специални потребности, чиито права са на път да бъдат нарушени, търси и намира помощ и подкрепа за противодействие.

Стъпки:

  1. Обучителят и СХИУ прочитат внимателно историята и провеждат кратка дискусия по нея, тъй като се очаква СХИУ да разпознаят и запомнят отделните стъпки и действия, предприети от главния герой.
  2. Тогава СХИУ са поканени от обучителя да повторят (устно или на лист хартия) и всички да обяснят гледната си точка.
  3. Обучителят подкрепя СХИУ, като им задава насочващи въпроси като:
  • Защо Филип реши да сподели проблемите си с Анна?
  • Как Ана подкрепя Филип?
  • Кое беше първото действие, което двамата решиха да предприемат?

Материали

Feedback