НЕЗАВИСИМОСТ

Фактор #3
Личностно развитие, Самоопределeние (самодетерминиране)

Съществува широко приемане на конвенцията относно хората с интелектуални увреждания да живеят възможно най-независимо (Обединените Нации, 2006). В допълнение, независимостта се счита за много важна житейска цел за тях (Kuijken et al. 2016) и е пряко свързана с по-високо качество на живот. Способността да се прави избор и да си независим също е от решаващо значение за възрастните хора с интелектуални затруднения (Strnadová, 2018)

В същия ред на мисли, Американската асоциация за интелектуални затруднения и увреждания в развитието счита за изключително важна независимостта на хората с интелектуални затруднения, като категорично подчертава значимостта на начина на функциониране на човека, тъй като това води до повече възможности за адаптивно поведение. То се дефинира като „комбинацията от перцептивни умения, социални и практически умения, необходими, за да се даде възможност на индивида да функционира в ежедневието“. (Димитриаду и Картасиду, 2017).

Роуз: "... най-голямото нещо, мисля, би било да можеш да живееш в собствения си дом. Това би било най-голямото нещо. (...) И да имаш чувство за достойнство и независимост." (Strnadová, 2018)

Независимостта може да се разбира като „способността да се предприемат действия за управление на действията и да осигури себе си, като се разчита единствено на собствените усилия, ресурси, преценка и способности, без да се изисква помощ или подкрепа от другите“ (Sandjojo et al. 2018б). Две други концепции са много свързани с независимостта: независим живот и сабеуправление. Независимият живот се дефинира като „контрол върху собствения ми живот, основан на избора на приемливи варианти, които свеждат до минимум разчитането ми на другите при вземането на решения и извършването на ежедневни дейности (Rauch et al. 2010). Той може да включва дейности като постигането на няколко социални роли или участието в общността ежедневно (Frieden et al. 1979). От друга страна, себеуправлението се определя като набор от действия, които хората с интелектуални затруднения могат да предприемат, за да постигнат резултати, които сами са избрали (Sandjojo et al. . 2018а).

Според модела за Качество на живот (Buntix and Schalock, 2010), независимостта се състои от две области:

 1. Личностно развитие (Адаптивно поведение, лични коомпетенции);
 2. Самоопределeние (Избори, личен контрол, решения)

Свързани единици:

Раздел 11

Запознаване с нашите права.

Раздел 12

Кои са важните за мен хора?

Раздел 13

Избор на подходящи житейски цели и дейности, важни за мен.

Раздел 14

Избор на палиативни грижи

Препратки

 • Buntinx, Wil & Schalock, Robert. (2010). Models of Disability, Quality of Life, and Individualized Supports: Implications for Professional Practice in Intellectual Disability. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities. 7. 283 - 294. 10.1111/j.1741-1130.2010.00278.x.

 • Dimitriadou, Ioanna & Kartasidou, Lefkothea. (2017). The Role of Support Systems for the Independence of Individuals with Intellectual Disabilities. The International Journal of Pedagogy and Curriculum. 24. 39-48. 10.18848/2327-7963/CGP/v24i03/39-48.

 • Frieden L, Richards L, Cole .I, Bailey D: ILRU Source Book. Houston: Independem Living Research Ulilizalion Project, 1979

 • Kuijken N. M. J., Naaldenberg J., Nijhuis-van der Sanden M. W. & Van Schrojenstein-Lantman de Valk H. M. J. (2016) Healthy living according to adults with intellectual disabilities: towards tailoring health promotion initiatives. Journal of Intellectual Disability Research 60, 228–41.

 • Rauch, Alexandra & Bickenbach, Jerome & Reinhardt, Jan & Geyh, Szilvia & Stucki, Prof. Dr. med. Gerold. (2010). The Utility of the ICF to Identify and Evaluate Problems and Needs in Participation in Spinal Cord Injury Rehabilitation. Topics in Spinal Cord Injury Rehabilitation. 15. 72-86. 10.1310/sci1504-072.

 • Sandjojo, J. & Gebhardt, Winifred & Zedlitz, Aglaia & Hoekman, J. & Dusseldorp, Elise & Haan, J. & Evers, A.. (2018). Development of the Leiden Independence Questionnaire for Support Staff: a measure of staff behaviour regarding promoting independence of people with intellectual disabilities: Leiden Independence Questionnaire for Support Staff. Journal of Intellectual Disability Research. 63. 10.1111/jir.12574.

 • Sandjojo J., Zedlitz A. M. E. E., Gebhardt W. A., Hoekman J., Dusseldorp E., den Haan J. A. et al. (2018b) Training staff to promote self-management in people with intellectual disabilities. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities 31, 840–50.

 • Strnadová, Iva. (2018). Transitions in the Lives of Older Adults With Intellectual Disabilities: “Having a Sense of Dignity and Independence”. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities. 10.1111/jppi.12273.

 • United Nations (2006) Convention of the rights of persons with persons with disabilities. Available at: https://www. un.org/development/desa/disabilities/convention-on-therights-of-persons-with-disabilities.html

Други фактори