Правата ми са на път да бъдат нарушени – какво да правя?

Упражнение 11.
2
Личностно развитие Права
Изображения / пиктограми / графики с информация офлайн Презентации (PowerPoint, PDF…)
Повече от 30 минути
Индивидуално

Указания за обучителя

Това упражнение има за цел да покаже на СХИУ, че въпреки че на всички ни се предоставят специфични права, понякога те могат да бъдат нарушени и в много случаи от хора, които са много близо до нас. Упражнението съдържа история и една Дейност 1, озаглавена „Нарушени права“. Историята обяснява ситуация, при която застаряващ мъж с интелектуално увреждане е принуден от брат си да напусне дома си и да се премести в социална институция за възрастни хора с ИУ.

Стъпки:

  1. Обучителят и СХИУ прочитат внимателно историята и провеждат кратка дискусия по нея;
  2. След това той предоставя на СХИУ лист и химикал и ги предизвиква да отговорят на въпроса кои от правата на главния герой ще бъдат нарушени от брат му и по какъв начин. В зависимост от нивото на разбиране на СХИУ, обучителят може да използва картите с правата / желанията от предишните упражнения и може да поиска от СХИУ да ги изброят устно, вместо да ги пишат на лист хартия.
  3. Обучителят помага на СХИУ, като им задава подкрепящи въпроси като:
  • Желание ли е на Филип да продължи да живее в къщата си? Защо мислиш така?
  • Има ли право да решава къде да живее? Защо мислиш така?
  • Има ли право братът на Филип да решава вместо Филип и майка им? Защо мислиш така?
Забележка: Независимо от отговора, даден от СХИУ, е важно, както обучителят, така и СХИУ да обсъдят добре правата, посочени от СХИУ, и да обсъдят подробно и заедно верните отговори.

Материали

Feedback