Безопасност: Предотвратяване на насилие.

Раздел 6

Съдържание

Рискът от НАСИЛИЕ може да се разглежда като една от основните заплахи за постигане на добро качество на живот във всичките му измерения. Стареещите хора с интелектуални увреждания като цяло и жените в по-голяма степен са изложени на висок риск да страдат от физическо, психологическо, сексуално, емоционално и икономическо насилие, или други нарушения на правата им. Сред тези нарушения на права бихме могли да отличим по-специално липсата на зачитане на решението на човека при планирането на бъдещия му начин на живот и как да управлява парите си. Неглижирането и изоставянето също са често срещани практики на насилие. За да се предотвратят те, от решаващо значение е да се даде възможност на СХИУ да могат да разпознават актове на насилие във всичките им гореописани разновидности, както и да им се предоставят стратегии, с помощта на които да могат да се справят с насилието спрямо тях.

Резултати от обучението

Знание Умения

Разбиране на понятието „насилие“.
Познаване на видовете насилие: физическо, сексуално, психологическо, икономическо, изоставяне

  1. Идентифициране на различните видове насилие.

Разграничаване на видовете насилствено поведение: физическо, психологическо, икономическо, сексуално и нарушаване на правата.

  1. Разпознаване на това, как се проявяват различните видове насилие.

Познаване на възможните реакции при проява на насилствено поведение

  1. Способност за реакция при прояви на насилствено поведение.

Други единици

Раздел 1
БЛАГОПОЛУЧИЕ

Подготовка за адаптиране / промяна на дома. Преместване на друго място.

Раздел 2
БЛАГОПОЛУЧИЕ

Използване на оборудване и помощни технологии

Раздел 3
БЛАГОПОЛУЧИЕ

Управление на личните средства: по-ниски доходи, нови приоритети

Раздел 4
БЛАГОПОЛУЧИЕ

Оптимизиране на здравето: физическа активност и здравословен начин на живот.

Раздел 5
БЛАГОПОЛУЧИЕ

Осведоменост за настъпващите промените при стареенето.